Praleidote paveldėjimo terminą? Mes Jums padėsime.

Sąžininga kaina
Greita ir efektyvu
Teismas atnaujins terminą ir galėsite sėkmingai priimti palikimą.
Paruošime visus reikiamus dokumentus kreipiantis į teismą dėl palikimo termino atnaujinimo.
Jei praleidote terminą palikimui priimti - mes galime Jums padėti.

Paveldėjimo terminai

Kas nutinka turtui, kai jo nepriėmė įpėdiniai?

Jeigu šeimos nariai ar kiti įpėdiniai nepriima palikimo ir nesikreipia į teismą dėl teisės į paveldėjimą atkūrimo, jis pereina valstybės žinion (tampa išmariniu turtu) ir yra perduodamas valstybės nuosavybėn. Valstybės paveldėtas turtas įprastai yra parduodamas valstybinio turto aukcionuose (varžytynėse). Praktikoje pasitaiko situacijų, kai įpėdiniams priėmus palikėjo turto santykinai ilgesnį laiką sužinoma, kad šeimos turtas jau buvo parduotas ir nauju turto savininku tapo visiškai svetimas fizinis ar juridinis asmuo, todėl labai svarbu kuo opertyviau įgyvendinti savo teisę į palikimo priėmimą.
Įstatyme yra aiškiai išskirti du atvejai kaip įpėdinis gali priimti palikimą per teismą. Vienas būdas - “termino palikimui priimti atnaujinimu”. Šiuo atveju teismas įtvirtina termino praleidimo priežastis atnaujinti jums praleistą terminą palikimui priimti, kai teismas pripažįsta, kad terminą buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Antras būdas - “palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą”. Šiuo atveju teismas gali pripažinti jūsų teisę į palikėjo nuosavybę, jeigu po palikėjo mirties rūpinotės palikėjo turtu ir šį turta naudojate (jame gyvenate ir pan.)., tačiau liko nesutvarkyti palikimo priėmimo notarine tvarka formalumai. Turime didelę patirtį šeimos ir paveldėjimo bylose, todėl galime veiksmingai jums padėti priimant palikimą teismine tvarka abiem būdais. Teikiame dokumentų parengimo teismui, registro pažymų, reikalingų paveldėjimo bylai gavimo ir kitas susijusias paslaugas, kad ši procedūra įvyktų sklandžiai ir operatyviai.

Kokiais būdais priimti palikimą per teismą?

Kokios galimybės atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti?

Teismas gali atnaujinti terminą palikimui priimti, kad jis yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Svarbiomis priežastimis laikomos tokios aplinkybės, dėl kurių negalite priimti palikimo laiku (per 3 mėn.). Teismas spręsdamas termino atnaujinimo klausimą visada atsižvelgia į tai, ar buvo nuo jūsų nepriklausančios kliūtis priimti palikimą, taip pat ar termino atnaujinimas nepažeis kitų įpėdinių interesų, kurie savalaikiškai rūpinosi savo teisės į palikimą įgyvendinimu. Įstatymo nežinojimas įprastai nėra laikomas svarbia priežastimi terminui atnaujinti.

Kokie yra paveldėjimo terminai?

Į notarą dėl palikimo priėmimo galima kreiptis per 3 mėn. nuo palikimo atsiradimo dienos. Įsidėmėkite, kad, kad šis terminas pradedamas skaičiuojamas nuo palikėjo mirties dienos, todėl svarbu savalaikiškai kreiptis į notarą, jeigu planuojate palikimą priimti notarine tvarka. Šis terminas yra naikinamasis. Tai reiškia, kad praleidus šį terminą jūsų teisę į palikimą įprastai pasibaigia, nebent teismas nuspręstų terminą atnaujinti ir pripažinti jūsų teisę į palikimo priėmimą.

Ką daryti, jeigu praleidau terminą palikimui priimti?

Į teismą dėl palikimo priėmimo turite kreiptis visada, jeigu praleidžiate 3 mėn. terminą palikimui priimti. Praleidus terminą notaras nebegalės priimti iš jūsų pareiškimo dėl palikimo priėmimo, kol notarui nebus pateikta teismo nutartis dėl jūsų teisės į palikimą atnaujinimo. Jeigu praleidote šį terminą, mes galime jums padėti atkurti paveldėjimo teisę teismine tvarka ir už jus parengti visus reikiamus dokumentus teismui, gauti bylai reikiamus registro išrašus ir pažymas, taip pat veiksmingai ir konfidencialiai konsultuoti jus visos proceso metu.

Turto paveldėjimas

Kada paveldima pagal testamentą?

Palikimas priimamas pagal testamentą, kai palikėjas prieš savo mirtį sudarė testamentą. Testamentu palikėjas gali keisti įstatyminę paveldėjimo tvarką (pvz., paskirtimas kitus įpėdinius nei nurodyti įstatyme, taip pat nurodyti kuriam įpėdiniui, kuris turtas lieka po jo mirties ir pan.). Priėmus palikimą tiek pagal testamentą, tiek pagal įstatymą įpėdinis ne tik priima turtą, bet ir atsako už palikėjo skolas savo turtu. Jeigu žinote, kad palikėjas turėjo skolų palikimą rekomenduojama priimti pagal turto apyrašą.

Kur kreiptis dėl palikimo priėmimo?

Palikimas gali būti priimamas per notarą ar teismą. Jeigu nepraleidote termino palikimui priimti, galite kreiptis į palikėjo gyvenamosios vietos teritorijos notarą. Informaciją, į kurį notarą kreiptis, dėl paveldėjimo galite rasti čia (notarų veiklos teritorijos). Jeigu praleidote 3 mėn. terminą į notarą kreiptis negalite. Vis dėlto, nėra ko nerimauti, nes mes galime jums padėti atkurti paveldėjimo teisę teismine tvarka. Į teismą dėl palikimo priėmimo reikia kreiptis visada, kai praleidžiamas 3 mėn. terminas palikimui priimti. Paveldėjimo bylos teisme yra nagrinėjamos supaprastinta tvarka, todėl toks teismo procesas yra santykinai greitas ir pigus, lyginant su įprastu teismo procesu. Siekiame, kad paveldėjimas teismine tvarka vyktų patogiai ir paprastai, todėl įprastai teismo procese nebus reikalingas fizinis jūsų dalyvavimas, todėl paveldėjimo klausimus teismine tvarka galėsite tvarkyti būdami užsienyje.

Kas gali paveldėti?

Įprastai teisę paveldėti turtą jo šeimos nariai ir artimi giminaičiai arba testamentu paskirti įpėdiniai. Tokiais asmenimis įprastai laikomi palikėjo vaikai, sutuoktinė, tėvai, vaikaičiai (anūkai), seneliai, broliai ir seserys taip pat kiti įstatymų numatyti asmenys. Paskutine eile paveldi Lietuvos valstybė.

Kas yra paveldėjimas?

Paveldėjimas – tai mirusio žmogaus (palikėjo) turto ir pareigų perėjimas palikimą priimantiems asmenims (įpėdiniams). Kitaip tariant, tai palikėjo nuosavybės teisių ir pareigų perėmimo būdas. Paveldėjimas atsiranda pagal įstatymą arba testamentą.
Vaikai turi teisę paveldėti mirusių tėvų turtą pirmąją eile, jeigu testamentu turtas nebuvo paskirstytas kitaip. Vis dėlto, gyvenime pasitaiko atvejų, kai asmuo miršta nespėjęs priimti palikimo. Kai įpėdinis miršta iki atsirandant palikimui ar netrukus po palikimo atsiradimo nespėjęs jo priimti, atitinkamai tokie įpėdiniai gali pretenduoti į mirusiems tėvams priklausantį turtą, jeigu yra sąlygos taikyti “paveldėjimo transmisiją” arba “paveldėjimą atstovavimo teise”.

Tėvų turto paveldėjimas?

Jeigu palikėjas turėjo skolų ir norite priimti tokį palikimą, rekomenduojama jį priimti pagal apyrašą. Paveldimo turto apyrašą sudaro antstolis pagal notaro išduotą vykdomąjį patvarkymą. Šiuo atveju įpėdinis pagal palikėjo skolas atsakys ne daugiau nei paveldimo turto vertė (įpėdinio atsakomybė ribojama paveldėtu turtu).

Ką daryti, kai palikimas yra su skolomis?

Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties?

Kai testamento nėra, pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą kartu su pirmos eilės įpėdiniais (vaikais) vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jeigu sutuoktiniui mirus paveldėti turtą sudaro turtas, kuris buvo įgytas santuokoje, pergyvenusiam sutuoktiniui turi išduota nuosavybės teisės liudijimą pergyvenusiam į ½ dalį mirusio vardu registruoto turto. Šiuo atveju palikimo turtą sudarys tik likusi ½ mirusio sutuoktinio turto dalis (paveldėjimo objektas), kuri turės būti dalinama tarp pirmos eilės įpėdinių ir sutuoktinio pergyvenusio palikėją.

Paveldėjimo mokesčiai

Kokie yra paveldėjimas mokesčiai?

Jeigu norite paveldėti šeimos nario arba artimo giminaičio turtą jūs esate atleistas nuo paveldimo turto mokesčio pagal įstatymą. Tarp šeimos narių ir artimų giminaičių (tarp sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų) paveldimas turtas neapmokestinamas nepriklausomai nuo šio turto vertės. Kiti asmenys turi mokėti paveldėto turto mokestį atsižvelgiant į turto vertę. jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 150 000 eurų, – 5 procentai; jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija 150 000 eurų, – 10 procentų.

Ar priimant palikimą teismine tvarka yra taikomi kiti mokesčiai?

Kreipiantis į teismą dėl palikimo priėmimo toks veiksmas yra apmokestinamas vos 55 EUR fiksuotu žyminio mokesčiu valstybei nepriklausomai nuo turto vertės, kurį ketinate paveldėti. Į teisinių paslaugų kainą jau yra įtraukti registro informacijos patikros ir registro išrašų užsakymo kaštai, todėl iš karto prieš pradėdami procedūrą aiškiai žinosiete galutinę ir nekintamą paslaugos kainą.

Ar priimant palikimą notarine tvarka yra taikomi kiti mokesčiai?

Palikimą priimant notarine tvarka yra taikoma notarine rinkliava nuo turto vertės, taip pat papildomas atlygis už notaro paslaugas. Pvz., jeigu esate sutuoktinis, pergyvenęs kitą sutuoktinį ir norite notarine tvarka priimti turtą butą už 100’000 eurų notarui turėsite mokėti už bendro turto atidalijimo nuo 0.33 iki 0.41 procento nuo nekilnojamojo daikto vertės, taip pat turėsite padengti papildomomis išlaidomis už paveldėjimo liudijimo išdavimą, taip pat nekilnojamojo turto ir kitų viešųjų registrų išrašus ir pažymas, bei informacijos registravimą viešajame registre.

Kiek kainuos?

349 EUR

Kreipimasis į teismą dėl termino pratęsimo

Dokumentų parengimo paslauga teikiama už fiksuotą kainą, kuri nekis viso teismo proceso metu. Už šią kainą parengsime visus reikiamus dokumentus teismui, surinksime reikiamas paveldėjimo bylai pažymas, išrašus ir už jus pristatysime dokumentus į teismą. Jei bus reikalingas atstovavimas teisme, taikomas papildomas mokestis.
Įskaičiuotas žyminis mokestis
Visais dokumentais pasirūpinsime mes
Dirbame greitai

Reikalinga teisinė pagalba, dėl paveldėjimo termino pratęsimo?

Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume geriausią vartotojo patirtį
Supratau
Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume geriausią vartotojo patirtį
Supratau